Basketbol halkasy, basketbol stendi, basketbol stendi - LDK

HYZMATLARymyz

24 sagat, elmydama siziň üçin

BIZ hakda

ŞENZEN LDK INDUSTRIAL CO., LTDHK-nyň golaýyndaky Şençzhenen şäherinde owadan şäherde döredildi we Bohai deňziniň kenarynda ýerleşýän 30,000 inedördül metrlik zawodyň eýesi.Zawod 1981-nji ýylda döredilip, 38 ýyllap sport enjamlaryny dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşendir. Sport enjamlary pudagyny amala aşyran ilkinji hünärmen öndürijilerden biri…

 

 

 

 

 

Zawodyň suraty

 • biz hakda
 • biz hakda (3)
 • önümleri
 • önümleri
 • önümleri
 • biz hakda (2)
 • biz hakda (1)

Zawod wideosy

Zawodyň artykmaçlygy

LDK China 40 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan sport enjamlaryny öndüriji.Müşderilere 100% kanagatlanarly ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin sport enjamlarynyň dizaýny, gözleg we önümçilik, önümçilik, satuwdan öňki we satuwdan soňky hünärmen toparlary bar!LDK sport önümleri Europeewropa, Aziýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Afrika boýunça 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edildi.Zawodyň doly şahadatnamalary (NSCC, ISO seriýasy, OHSAS) bilen önümlerimiziň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýäris.Basketbol stendlerimiz FIBA ​​kepillendirilen we badminton enjamlarymyz ýokary derejeli kepillendirýän halkara sertifikatyna eýe.LDK saýlamak aň rahatlygyny saýlamak diýmekdir;diňe önümleri däl, eýsem ähli taraplaýyn hyzmat kepilligini hem hödürleýäris.

Haryt kategoriýalary

Sport harytlary üçin halanýan üpjün edijiňiz

 • 39 ARYLLAR
  1981-nji ARYL
 • 60+ Countriesurtlary eksport etmek
  60 OUURTDAN KOREBIR
 • 50,000 GYSGAÇA METERLER
  Zawod gurluşygy
 • 300,000,000 ABŞ dollary
  2019-njy ýylda satylýar
Biziň sergimiz

Özümizi gowulandyrmak üçin has köp sergä gatnaşyň.

 • Sergiler
 • Sergiler
 • Sergiler
Habar merkezi

LDK hakda iň gyzykly habar!

Futbol meýdançasynyň we ewolýusiýanyň gelip çykyşy

Futbol meýdançasynyň we ewolýusiýanyň gelip çykyşy

Springaz we tomus, Europeewropada gezip ýörkäňiz, saçyňyzdan ýyly şemal öwüsýär we günortanlyk yssy ...
Horlanmak üçin welosiped sürmek vs pyýada ýörelgesi

Horlanmak üçin welosiped sürmek vs pyýada ýörelgesi

Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmazdan ozal, ilki bilen fitnesiň täsirliliginiň (horlanmak üçin maşklary hem öz içine almaýandygyna) düşünmelidiris ...
Pyýada ýörelgesinde yza gaýdyp barmak näme edýär

Pyýada ýörelgesinde yza gaýdyp barmak näme ...

Islendik sport zalyna giriň we pyýada ýörelgesinde yza gaýdýan ýa-da elliptik enjamda yza gaýdýan birini görersiňiz.Şeýle-de bolsa ...
Futbol meýdançasynda sanlar nähili paýlanýar

Futbol meýdançasynda sanlar nähili paýlanýar

Angliýa häzirki zaman futbolynyň doglan ýeri we futbol däbi gowy saklanýar.Indi standarty alalyň ...
Futbol meýdançasy näçe howly

Futbol meýdançasy näçe howly

Futbol meýdançasynyň ululygy oýunçylaryň sanyna baglylykda kesgitlenýär.Dürli futbol aýratynlyklary dürli meýdan ölçeglerine laýyk gelýär ...