අප අමතන්න

ෙෂම්ෙහන් LDK ඉන්ඩස්ටියල් සමාගම. ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

403, ගොඩනැගිලි බී, අංක 16, Lixin පාර,

Longgang දිස්ත්රික්, ෂෙන්සෙන් 

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 75589896763

ලඟ වට්ස්ඇප්

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට