සහතික

අපගේ නිෂ්පාදන අගවනතුරු, ISO9001, ISO14001, OHSAS සහ අනෙකුත් certifications.Besides සම්මත කර තිබේ, අපේ පැසිපන්දු hoop මෙම FIBA ​​සහතිකය සම්මත කර ඇත. මෙම සහතිකය ලෝකයේ ඉහළම මට්ටමේ සහතික වේ. අපි චීනයේ එය ලබාදී ඇත කරන ලද දෙවන කර්මාන්ත ශාලාව වේ.

මීට අමතරව, අප බැඩ්මින්ටන් උපකරණ ද ජාත්යන්තර බැඩ්මින්ටන් සහතිකය සම්මත කර ඇත.