ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഷേന്ഴേൻ ല്ദ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ., ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

403, ബിൽഡിംഗ് ബി, നമ്പർ 16, ലിക്സിന് റോഡ്,

ലൊന്ഗ്ഗന്ഗ് ജില്ല, ഷേന്ഴേൻ 

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 75589896763

ആദരവ്

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക