અમારી ટીમ - SHENZHEN LDK Industrial CO., LTD.

અમારી ટીમ

વ્યાવસાયિક ટીમ:

"હું બધી સમસ્યાઓનું મૂળ છું
હું બધી સમસ્યાઓ હલ કરનાર છું"
દરેક LDK લોકો માટે આ કાલાતીત પંથ છે.
મહાન જવાબદારી, મિશન અને માલિકી સમસ્યાને સરળ બનાવે છે, સહકાર સરળ બનાવે છે.નવીનતા અને સેવા એ દરેક સ્ટાફ માટે આદત છે.