زموږ لوبډله

مسلکي ډلې:

"زه يم ټولو ستونزو جرړو
زه د ټولو ستونزو اوارونکی يم"
دا د هر LDK د خلکو د ابدي د عقیدی.
لوی مسوولیت، ماموریت او مالکیت لپاره ستونزه ساده کړې، د همکارۍ آسانه. د نوښت او خدمت لپاره هر کارکوونکو د عادت دی.